IDA Disassemblies Gallery

TRICORE

Assembler code
PFLASH:800000EC PFLASH:800000EC ; =============== S U B R O U T I N E ======================================= PFLASH:800000EC PFLASH:800000EC PFLASH:800000EC .global asm_clear_endinit PFLASH:800000EC asm_clear_endinit: ; CODE XREF: _start+1C↑p PFLASH:800000EC ld32.w d0, WDT_CON0 ; Watchdog Timer Control Register 0 PFLASH:800000F0 ld32.w d1, WDT_CON1 ; Watchdog Timer Control Register 1 PFLASH:800000F4 movh d2, #0 PFLASH:800000F8 addi d2, d2, #-0xFF PFLASH:800000FC and16 d0, d2 PFLASH:800000FE or32 d0, d0, #0xF0 ; 'ð' PFLASH:80000102 and32 d4, d1, #0xC PFLASH:80000106 or16 d0, d4 PFLASH:80000108 st32.w WDT_CON0, d0 ; Watchdog Timer Control Register 0 PFLASH:8000010C movh d4, #0 PFLASH:80000110 addi d4, d4, #-0x10 PFLASH:80000114 and16 d0, d4 PFLASH:80000116 or32 d0, d0, #2 PFLASH:8000011A isync PFLASH:8000011E st32.w WDT_CON0, d0 ; Watchdog Timer Control Register 0 PFLASH:80000122 ld32.w d0, WDT_CON0 ; Watchdog Timer Control Register 0 PFLASH:80000126 nop16 PFLASH:80000128 ji16 a11 PFLASH:80000128 ; End of function asm_clear_endinit PFLASH:80000128 PFLASH:8000012A PFLASH:8000012A ; =============== S U B R O U T I N E ======================================= PFLASH:8000012A PFLASH:8000012A PFLASH:8000012A .global _disable_wdt PFLASH:8000012A _disable_wdt: ; CODE XREF: _start:__no_board_init↑p PFLASH:8000012A movh d2, #0 PFLASH:8000012E addi d2, d2, #-0xFD PFLASH:80000132 movh d5, #0